Visit Our Site in English

 
 

 
Çalışma
Olası Öğrenciler

 

 

Türk Öğrenci Birliği Tüzüğü (Türkçe)

Türk Öğrenci Birliği Tüzüğü

 Madde 1 – İsim

Bu kuruluşun ismi: Türk Öğrenciler Birliği’dir.

 Madde II – Amaç

Türk Öğrenciler Birliğinin amacı üniversite toplumumuz içerisinde Türk öğrenciler ile Amerikalı ve uluslar arası öğrenciler arasında kültürlerini, miraslarını ve yaşantılarını  paylaşacakları,  karşılıklı anlayış ve saygıya yönelik bir köprü oluşturacak bir ortam tesis etmektir.

 Madde III – Üyelik

Bölüm 1 – Üyelik, Hartford Üniversitesi’nde öğrenime devam eden tüm üyelere (Öğrenciler, Hocalar, vb) açıktır.

 Bölüm 2 – Oy kullanma üyeliği en son toplantıya katılmış olan üyelerle sınırlı olur. Oy kullanma üyeliği, her bir Güz sömestri başında bir oy kullanma üyeliği sağlayacak şekilde bir akademik yıldan diğerine aktarılır.

 Bölüm 3 – Türk Öğrenci Birliğinde, Hartford Üniversitesi Üyesi en az 12 (12) üye bulunur.

 Bölüm 4  - Türk Öğrenciler Birliği, parlamento ile ilgili prosedürler konusunda Robert Toplantı Kurallarına (Robert’s Rules of Order) bağlı kalır.

 Madde IV – Yöneticiler, Yönetim Kurulu ve Görevler

 Bölüm 1 – Türk Öğrenci Birliğinin yöneticilerinin unvanları: Başkan,  Başkan Vekili, Mali İler, İdari Asistan ve Topluluk üyelerinden sorumlu Başkan Vekilleri’dir. Bu üyeler Türk Öğrenci Birliğinin Yönetim Kurulunu oluşturacaktır.

 Bölüm 2 – Yöneticinin görev süresi Şubat ayında yapılan Yıllık Genel Kurul’dan itibaren başlayıp bir sonraki yıllık genel kurulda yeni yöneticilerin seçilmesi ile sona eren bir akademik yıldır. Yönetim kurulu üyeleri, üyelerin 3’te 2 oyu ile seçilecektir.

 Bölüm 3 – Birliğin bir üyesinin Yönetim Kurulunda aynı yöneticilik görevinde yada yeni bir görevde, birbirini takip eden yıllarda yada takip etmeyen yıllarda, bir mevkiye kaç kez seçileceği konusunda bir kısıtlama olmayacaktır.

 Bölüm 4 – Başkanın Görevleri

       a)      Başkan birliğin Genel Yönetim Başkanı olur ve Türk Öğrenci Birliğinin tüm toplantılarına başkanlık eder.

b)      Başkan toplantılarda sadece bir beraberlik durumu olması halinde oy kullanır.

c)      Türk Öğrenci Birliğinin temsil edilmesinin gerekli olduğu durumlarda birliğin resmi temsilcisi Başkan’dır.

d)      Başkan, gerekli olduğu durumlarda Türk Öğrenci Birliğine yarar sağlayacağına kanaat getirdiği bu tür komiteleri görevlendirir. 

 Bölüm 5 – Başkan Vekilinin Görevleri

a)      Başkan vekili, Başkan’ın bulunmadığı yada iş göremediği durumlarda Başkan’ın tüm görevlerini üstlenir.

b)      Başkan vekili, talep edilmesi halinde Başkan’a görevlerinde yardımcı olur.

 

Bölüm 6 – Mali İşlerden Sorumlu Başkan Vekili

a)      Mali İşlerden Sorumlu Başkan Vekili mali kayıtları eksiksiz bir şekilde tutar ve Yönetim Kuruluna mali raporlar sunar.

b)      Mali İşlerden sorumlu Başkan Vekili, Birlik Danışmanının onayı ve imzası ile, tüm satın alım taleplerini imzalar ve Öğrenci İdare Birliğinin ortaya koyduğu prosedürlere uygun olarak tüm fonların dağıtımını yapar.

 Bölüm 7 – Programlar ve Özel Olaylardan Sorumlu Başkan Vekilinin Görevleri

a)      Programlar ve Özel Olaylardan Sorumlu Başkan Vekili, Türk Öğrenci Birliğini tüzüğün Madde II kısmında belirtilen amaç ve hedefleri ile örtüşen programların ve olayların planlanması ve uygulanmasından sorumludur.

b)      Programlar ve Özel Olaylardan Sorumlu Başkan Vekili, münferit üyelere Birlik programları veya olayları ile ilgili özel proje görevleri verebilir.

            Bölüm 8 – Topluluk Üyelerinin Görevleri

a)      Topluluk Üyelerinin görevleri, talep edildiğinde Yönetim Kuruluna görevlerinde yardımcı olmaktır.

            Bölüm 9 – İdari Asistan ve Saymanın Görevleri

a)      İdari Asistan ve Sayman, Türk Öğrenci Birliği toplantılarının hepsinin eksiksiz ve doğru kayıtlarını tutar ve bu tutanakları Başkan Vekiline ve Öğrenci İdare Birliğine sunar.

b)      İdari Asistan ve Sayman, Başkanın karar verdiği şekilde yazışmaları yürütür.

c)      İdari Asistan ve Sayman özel Yönetim toplantılarının tutanaklarının eksiksiz ve doğru bir kaydını tutar. Bu tutanaklar talep edilmesi üzerine birliğin tüm üyelerine verilebilir durumda olmalıdır.

 Madde V – Yöneticilerin Suçlanması

 Bölüm 1 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Suçlanması

Her türlü görev ihlali resmi olarak belgelendirilmeli ve Türk Öğrenci Birliği Başkanına sunulmalıdır. Suçlanan şahıs iddiaların bir kopyasını bir suçlama davasından en az 48 saat önce almalıdır. Müşteki, suçlanan şahsa kimliğini açıklama hakkına sahiptir. Türk Öğrenci Birliği Başkanı ilgili belgelendirilmiş suçlamayı ele alması için özel bir Yönetim Kurulu toplantısı çağrısı yapar. İnceleme altındaki şahıs kendi adına her türlü bilgiyi sunma imkanına sahip olacaktır. İnceleme altındaki şahsın hazır bulunmaması durumunda şahıs, hafifletici nedenler haricinde, otomatik olarak yönetimden çıkarılmış kabul edilir. Sunulan ve ele alınan bilgiler esas alınarak Yönetim Kurulu, Başkan dahil olmak üzere, şikayet konusunda oy kullanacaktır. Yönetim Kurulunun bir üyesinin yönetimden çıkarılmasını teklif etmek için 4’te 3 oy çoğunluğu gerekmektedir. İnceleme altındaki şahıs Başkan ise, toplantıya Başkan Vekili başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu aldığı kararı, 3’te 2 oyla bir Yönetim Kurulu üyesini suçlayabilen genel üyelere bildirmek zorundadır.

Madde VI – Tüzükte Değişiklik Yapma

 

Türk Öğrenci Birliği tüzüğünde değişiklik yapma sadece Yönetim Kurulu üyeleri tarafından başlatılabilir. Teklif edilen değişiklik, oylanmadan önce ardışık iki genel üye toplantısında sunulmak zorundadır ve değişiklik ancak birlik üyelerinin 3’te 2 oyu ile yapılabilir. Türk Öğrenci Birliği tüzüğünde yapılması onaylanan değişiklikler Öğrenci İdare Birliği Tüzük Komitesi ve Senatosu tarafından onaylanmalıdır.

 

Madde VII – Daimi ve Daimi Olmayan Komitelerin Oluşturulması ve Feshedilmesi

 

Yönetim Kurulu sadece bir daimi komite yaratabilir. Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen daimi komitenin onaylanmasından sonra Başkan öneriyi ardışık iki genel üye toplantısında genel üyelere bildirmelidir. Öneri genel üyelerinin 3’te 2 bir oy çoğunluğu onaylanmalıdır.

 

Bir daimi komiteyi sadece Yönetim Kurulu, genel üyelerin 3’te 2 oy çoğunluğu sonrasında, ile feshedebilir. Bir daimi komiteyi feshetmeye yönelik teklif ardışık iki toplantıda genel üyelere bildirilmelidir.

 

Daimi olmayan komiteler, Türk Öğrenci Birliğinin kısa ve uzun vadeli hedeflerine hizmet etmesi için Yönetim Kurulu tarafından oluşturulabilir. Yönetim Kurulu daimi olmayan bir komitenin oluşturulmasını 4’te 3 oy çoğunluğu ile onaylamalıdır. Yönetim Kurulu, 4’te 3 oy çoğunluğu sonrasında, daimi olmayan komiteleri feshedebilir.

 

Madde VIII – Birlik Toplantıları

 

Bölüm 1 – Genel Üye Toplantıları:

 

Türk Öğrenci Birliği en az her ay bir defa genel üye toplantısı yapacaktır (her bir sömestrde dört defa, kış ve yaz sömestr araları hariç olmak üzere). Genel üye toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından karar alınması halinde daha sık yapılabilir. Başkan, kendi takdirine bağlı olarak, acil bir genel üye toplantısı çağrısı yapabilir. Oylama öncesindeki ardışık iki toplantıya katılmayan bir öğrenci oy kullanamaz.

 

Bölüm 2 – Yönetim Kurulu Toplantıları

Türk Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu en az her ay bir defa toplanacaktır (her bir sömestrde dört defa, kış ve yaz sömestr araları hariç olmak üzere). Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından karar alınması halinde daha sık yapılabilir. İki ardışık Yönetim Kuruluna katılmayan herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi yönetimden çıkarılabilir.

 

Bölüm 3 – Yönetim Kurulu ve genel üye toplantılarının zamanları, akademik yıl için her bir Güz dönemi başlangıcında belirlenecektir. Tarih, süreler ve toplantı odası (veya odaları) genel üyelere 2. genel üye toplantılarından önce, ama bu tarihten geç olmamak koşuluyla, bildirilecektir.

 

 

 

 

website designed by MoLaz