PRSSA – University of Hartford Chapter

 

Public Relations Student Society of America (PRSSA) | University of Hartford 200 Bloomfield Avenue West Hartford, CT 06117 – prssa@hartford.edu